06 - 57 17 46 57

Protestantse Stichting De Fontein

De Fontein

De Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk is op 24 november 1998 opgericht als Stichting Hervormde Buitengewone Wijkgemeente Nijkerk. Na een kerkenraadsbesluit zijn de statuten gewijzigd en is de Stichting sinds 2005 een stichting als bedoeld in ordinantie 11, artikel 27, behorende bij de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland.

Doel

De Stichting heeft ten doel: het in stand houden van de Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard “De Fontein” te Nijkerk.
De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
a. het scheppen van materiele voorwaarden die voor de realisatie van het doel nodig zijn, daaronder begrepen het bijeenbrengen van gelden
b. alle andere wettige middelen welke dienstbaar kunnen zijn aan het gestelde doel

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden :
de heer A. de Ruiter, voorzitter
de heer A.J. Houtman, secretaris
de heer C. Molenaar, penningmeester
de heer T. Wilgenburg, lid

contactgegevens: Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk, p/a Kokkeveld 4, 3862 RR Nijkerk
RSIN 8161.33.463

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Beleidsplan

Na voltooiing van het kerkgebouw voor de wijkgemeente De Fontein richt de Stichting zich op het financieel ondersteunen van de wijkgemeente.
Dit willen we bereiken door het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengsten ten goede komen aan De Fontein, zoals de jaarlijkse boeldag in september op het Plein in het centrum van Nijkerk.
Daarnaast willen we meewerken aan lastenverlichting van de wijkgemeente. In april 2009 is ten behoeve van kerkbouw een 10-jarige obligatielening uitgegeven die derhalve in 2019 afgelost moet worden. We willen ons inspannen om obligatiehouders op de mogelijkheden van schenken van obligaties te wijzen, al of niet door middel van een lijfrente. Door deze schenkingen hoeft de wijkgemeente niet af te lossen en kunnen de eigen middelen ingezet worden voor de primaire zaken van de gemeente, nl. pastoraat, diaconaat en missionaire doelen.

Jaarverslag 2017

De activiteiten van de stichting omvatten hoofdzakelijk het verwerven en het beheren van gelden ten behoeve van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard De Fontein te Nijkerk.

Als Stichting zullen we ons blijven inzetten om de hervormde wijkgemeente De Fontein financieel te ondersteunen. Het gebouw is weliswaar, mede met middelen van de Stichting, gerealiseerd, maar er zijn ook kosten voor rente en aflossing van leningen.
De door de Stichting in 2009 uitgeschreven obligatielening heeft een looptijd van 10 jaar en zal dus in 2019 afgelost moeten worden. Samen met het college van kerkrentmeesters van de wijkgemeente zal het bestuur dit voorbereiden.

Voor 1 juli 2017 zijn de relevante gegevens van de Stichting geplaatst op de site van de Hervormde wijkgemeente De Fontein. Dit ter behoud van de zgn. ANBI status.

In het verslagjaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd met een totale opbrengst van ruim
€ 35.000 en tezamen met giften en schenkingen komt de totale fondsenwerving op € 44.026. Na aftrek van de betaalde obligatie rente en de kosten was er een exploitatieresultaat van € 31.269 dat ten goede komt aan de hervormde wijkgemeente. Een belangrijk deel van de baten is de opbrengst van de jaarlijkse boeldag. Als bestuur zijn we met name de commissie die deze dag organiseert, maar ook de vele vrijwilligers op deze dag, veel dank verschuldigd.

In de voorjaarsvergadering hebben we afscheid genomen van de bestuursleden M.L. Boers en M. van Nieuwenhuizen. Beiden na een zittingsperiode van 12 jaar. In diezelfde vergadering zijn de door de kerkenraad van De Fontein benoemde heren A. de Ruiter en T. Wilgenburg aangetreden als bestuurslid. Wat betreft de taakverdeling in het bestuur zijn C. Molenaar tot penningmeester en A. de Ruiter tot voorzitter benoemd.

Wij danken de Heere God voor de bijzondere taak die Hij ons geeft. Wij ervaren dit als Zijn leiding bij de opbouw van onze gemeente. Als bestuur hopen wij ook in de toekomst onder Zijn zegen die werkzaamheden te kunnen uitvoeren die nodig zijn.

Nijkerk, april 2018

Bekijk hier het financieel verslag van 2012
Bekijk hier het financieel verslag van 2013
Bekijk hier het financieel verslag van 2014
Bekijk hier het financieel verslag van 2015
Bekijk hier het financieel verslag van 2016
Bekijk hier het financieel verslag van 2017

X