Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk

De Fontein

De Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk is op 24 november 1998 opgericht als Stichting Hervormde Buitengewone Wijkgemeente Nijkerk. Na een kerkenraadsbesluit zijn de statuten gewijzigd en is de Stichting sinds 2005 een stichting als bedoeld in ordinantie 11, artikel 27, behorende bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doel

De Stichting heeft ten doel: het in standhouden van de Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard ‘De Fontein’ in Nijkerk.
De Stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Het scheppen van materiële voorwaarden die voor de realisatie van het doel nodig zijn, daaronder begrepen het bijeenbrengen van gelden.
2. Alle andere wettige middelen welke dienstbaar kunnen zijn aan het gestelde doel.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden :

de heer A. de Ruiter , voorzitter
de heer A.J. Houtman, secretaris
de heer C. Molenaar, penningmeester
de heer T. Wilgenburg, lid

Contactgegevens : Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk, p/a Kokkeveld  4, 3862 RR Nijkerk.
RSIN-nummer 816133463

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Beleidsplan

Na voltooiing van het kerkgebouw voor de wijkgemeente De Fontein richt de Stichting zich op het financieel ondersteunen van de wijkgemeente.
Dit willen we bereiken door het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengsten ten goede komen aan De Fontein, zoals de jaarlijkse boeldag in september op het Plein in het centrum van Nijkerk.

Daarnaast willen we meewerken aan lastenverlichting van de wijkgemeente. In april 2009 is ten behoeve van kerkbouw een tienjarige obligatielening uitgegeven die derhalve in 2019 afgelost moet worden.

We willen ons inspannen om obligatiehouders op de mogelijkheden van schenken van obligaties te wijzen, al of niet door middel van een lijfrente. Door deze schenkingen hoeft de wijkgemeente niet af te lossen en kunnen de eigen middelen ingezet worden voor de primaire zaken van de gemeente, namelijk pastoraat, diaconaat en missionaire doelen.

Jaarverslag 2018

De activiteiten van de stichting omvatten hoofdzakelijk het verwerven en het beheren van gelden ten behoeve van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard De Fontein te Nijkerk.

Als Stichting willen we ons blijven inzetten om de hervormde wijkgemeente De Fontein financieel te  ondersteunen. Het gebouw is weliswaar, mede met middelen van de Stichting, gerealiseerd, maar er zijn ook kosten voor rente en aflossing van leningen.

De in 2009 uitgeschreven obligatielening heeft een looptijd van tien jaar en zal dus ultimo 2019 afgelost moeten worden. In overleg met het college van kerkrentmeesters van de wijkgemeente is besloten eind 2019 een nieuwe obligatielening uit te schrijven met ongeveer dezelfde voorwaarden.

Alle leden van de wijkgemeente krijgen de mogelijkheid hierin te participeren. Het bestuur zal, in overleg met het college, de verdere uitwerking ter hand nemen.

Voor 1 juli 2018 zijn de relevante gegevens van de Stichting geplaatst op de website van de Hervormde wijkgemeente De Fontein. Dit ter behoud van de zogeheten ANBI-status.

Fondsenwerving

In het verslagjaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd met een totale opbrengst van ruim €42.000 en tezamen met giften en schenkingen komt de totale fondsenwerving op €45.468.

Na aftrek van de betaalde obligatierente en de kosten was er een exploitatieresultaat van €32.963 dat ten goede komt aan de hervormde wijkgemeente. De opbrengst van de jaarlijkse boeldag vormt een belangrijk deel van de baten.

Als bestuur zijn we met name de commissie die deze dag organiseert, maar ook de vele vrijwilligers op deze dag, veel dank verschuldigd.

In de najaarsvergadering waren de bestuursleden A.J. Houtman en C. Molenaar volgens het rooster aftredend en herbenoembaar. Beiden hebben zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld en zijn derhalve herbenoemd. De taakverdeling binnen het bestuur blijft daardoor onveranderd.

Wij danken de Here God voor de bijzondere taak die Hij ons geeft. Wij ervaren dit als zijn leiding bij de opbouw van onze gemeente. Als bestuur hopen wij ook in de toekomst onder zijn zegen die werkzaamheden te kunnen uitvoeren die nodig zijn.

Nijkerk, april 2019

Bekijk hier het financieel verslag van 2018
Bekijk hier het financieel verslag van 2017
Bekijk hier het financieel verslag van 2016
Bekijk hier het financieel verslag van 2015
Bekijk hier het financieel verslag van 2014

X